Kostoja e cilësisë së dobët

Fjala e gojës nga konsumatorët e kënaqur do ta zvoglojë koston e tërheqjes së konsumatorëve të rinj dhe do të ketë efektin e njejtë t kundërt me konsumatorët e pakënaqur. Kostoja e cilësisë së dobët mund të ndahet si në vijim:

Elementet e kostos së cilësisë së dobët (KCD)

I kostoja e drejtpërdrejt e cilësisë së dobët

A. Kostoja e kontrollueshme e cilësisë së dobët

(1)               Kostoja parandaluese

(2)               Kostoja e vlerësimit

(3)               Kostoja pa vlerë të shtuar

B. Kostoja që rezulton në cilësinë e dobët

(1)               Kostoja e gabimeve të brendshme

(2)               Kostoja e gabimeve të jashtme

C. Kostoja e pajimeve të cilësisë së dobët

II Kostoja e tërthort e cilësisë së dobët

A.      Kostoja e shkaktuar nga konsumatorët

B.     Kostoja e pakënaqëshmërisë së konsumatorëve

C.     Kostoja e humbjes së mundësisë

D.     Kostoja e humbjes së reputacionit

Duke punuar në zvoglimin e kostos së cilësisë së dobët, prodhuesit do ta rrisin reputacionin e markës, do të fitojnë tregjet dhe do të gjenerojnë profite (Taguchi).

Rëndësia e këtyre elementeve të KCD-së në modelin e Dr. Harrington-it është vërtetuar në shumë organizata gjatë viteve të fundit. Kur organizata e Saab H&ZH i shikoi kostot e cilësisë së dobët, qe habitur kur gjeti se 78 përqind e buxhetit të H&Zh ishte klasifikuar si kosto e cilësisë së dobët. Ngjashëm në organizatat e marketingut dhe shitjes, kostoja e cilësisë së dobët është shpesh më e madhe se 100% e buxhetit të marketingut dhe shitjes kur merret parasysh kostoja e humbjes së mundësisë.

Të kesh një biznes të suksesshëm dhe afatgjatë do të thotë se duhet të punosh zellshëm për ta mbajtur tehun më mirë, më lirë ose më shpejtë. Mënyra më e mirë që kjo të ndodh është mbajtja e fokusit në cilësi me konsumator si prioritet. Konsumatorët do t’i japin informacione të cilat do ta çojnë përpara biznesin. Në mënyrë që kjo të funksionojë biznesi duhet t ‘i dëgjojë konsumatorët dhe tu përshtatet nevojave të tyre. Ndjekja e këtyre praktikave zgjeron tregun dhe sjell referenca. Nuk duhet lejuar që konkurrenca t’iu largojë nga biznesi. Është e rëndësishme që të kuptohet se çka dëshirojnë konsumatorët dhe tu jepet atyre produkti me cilësi që i përmbush nevojat e tyre. Njeriu kurr nuk duhet të ndalet së pyeturi konsumatorët se çka ata dëshirojnë. Gjithmonë pyetni nëse ata e njohin dikend tjetër që mund të shfrytëzojnë atë që ju ofroni. Nëse ndiqen këto rregulla themelore, kompania do të jetë në biznes të suksesshëm për një kohë të gjatë.

Reagimet e konsumatorëve janë metodat më të lehta për të mësuar rreth cilësisë. Është një njohuri që mblidhet nga konsumatorët brenda një kohe të shkurtër të shitjes. Ky reagim mund të shfrytëzohet për të përcaktuar në mënyrë sistematike nëse:

(1) Kompania prodhon produkte apo ofron shërbime të cilat konsumatorët vërtet i dëshirojnë (biznes i qëlluar) apo

(2) kompania prodhon produkte apo ofron shërbime të cilat sigurojnë blerje të përsëritshme me kosto më të ulët për firmën (biznes i bërë drejtë).