Hyrjen në menaxhimin e cilësisë

Ueb faqja në vijim mund të shfrytëzohet për përcaktimin e kushteve të cilësië dhe diskutimit të mëtejmë.

http://www.qualityresearchinternational.com/glossary

Hyrje në menaxhimin e cilësisë

Përpos përpjekjeve për të rritur fitimet, organizatat sipas këndvështrimit të Peter Drucker synojnë në ofrimin e produktiti apo shërbimit të cilin konsumatorët e dëshirojnë. Atë që konsumatorët e dëshirojnë është cilësia, d.m.th. që produkti/shërbimi t’I përmbushe nevojat dhe pritjet e tyre. Për ta arritur dhe shtuar kënaqshmërinë e konsumatorit, organizatat aplikojnë sistemet e menaxhimit të cilësisë siç janë:

a) Besnikëria e konsumatorit

b) Vazhdimi i biznesit dhe rekomandimet për organizatën

c) Fitimet e shtuara dhe ndarja e tregut

d) Reagim i shpejt dhe fleksibil në mëundëisitë e tregut

e) Kostot dhe ciklet kohore përmes shfrytëzimit efektiv dhe efficient të burimeve

f) Krijimi i proceseve të cilat çojnë në realizimin e reziltateve të dëshiruara

g) Përparësitë konkurruese përmes aftësitë të përmirësuar organizative

h) Kuptimi dhe motivimi i njerëzve për sa i përket qëllimeve të organizatës dhe pjesëmarrjes së tyre në përmirësim të vazhdueshëm

i) Krijimi i bësimit tek palët e interesuara për sa i përket efikasitetit dhe efiçiencës së organizatës e cila shprehet nga vlefshmëira financiare dhe sociale e perferomancës së organizatës, ciklit jetësor të produkteve dhe eputacionit të tyre

j) Aftësia për të krijuar vlerë për organizatën dhe furnizuesit e saj përmes shpenzimeve më të favorshme dhe burimeve dhe duke reaguar bashkërisht në mënyrë të shpejt dhe fleksibile në rrethanat ndryshuese

Cilësia

Cilësia është term subjektiv për të cilën çdo person apo sector ka përkufizimin e vet, Në aspektin teknik, cilësia mund t’I ketë dy kuptime: 1. karakteristikat ë një produkti/shërbimi që konfirmojnë aftësinë e tyre për t’I përmbushur nevojat e deklaruara; 2. produkti apo shërbimi që është pa defekte. Sipas Joseph Juran, cilësia do të thotë “përshtatshmëira për shfrytëzim;” sipas Philip Crosby, ajo do të thotë “përshtatshmëria në kërkesa.”

Menaxhimi i cilësisë

Menaxhimi i cilësë është “aplikimi i sistemit të menaxhimit të cilësisë në menaxhimin e procesit për të arritur kënaqshmërinë maksimale të konsumatorit në kosto më të ulët të përgjithshme për organizatën duke vazhduar në përmirësimin e procesit.”

“Cilësia si koncept përkufizohet si aftësi e produktiti apo shërbimit për të përmbushur pritjet e përcaktuara nga kosnumatorët”[1]. Parakusht për krijimin e cilësisë është kontrolli i cilësisë që përfshin një numër të metodave statistikore të përmirësimit të cilësisë, sistemet e cilësisë dhe sistematizimi. Për të krijuar përparësi të qëndrueshme konkurruese nga cilësia operative e krijuar, në anën tjetër kërkon mendim ekonomik dhe strategjik. “Nëse mallërat përmbushin kërkesat e konsumatorit dhe procesi shkon pa gabime, personi duhet të jetë në gjendje që këtë aftësi ta kthejë në fitim”.

Përkufizimi i cilësisë detyrimisht do të përcaktohet nga secila industri. Për shembull, ekzistojnë përkufizme me ligj të detyrueshme për cilësinë në industrinë ushqimore (Pikat Kritike të Kontrollit të Analizës së Rreziksshmërisë) apo standardet e cilësisë së lartë të industrisë automobilistike (p.sh. në Gjermani Standards of Verbands der Automobilindustrie (VDA 6) apo norma ISO TS 16949, e cila përcakton standardet e industrisë automobilsitike Europiane dhe Amerikane. Ekzistojnë edhe të tjera në disë vende, ciç janë normat e definuara nga kodi i punimeve me dorë. Në këto kode, njeriu mund ndonjëherë të gjejë përshkrime relativisht të sakta siç janë ato të rregullave teknike. Është e rëndësishme që prodhuesi t’i respektojë standardet përgjithësisht të prabuara të cilësië. Përndryshe, është shumë e mundshme se prodhuesi do të përjashtohet nga tregu. Slogani duhet të jetë: Konsumatori duhet të kthehet e jo produkti.

Menaxhimi i cilësisë ka të bëjë me bërjen e gjërave në mënyrë të duhur. Ai mund të jetë tejet i rëndësishëm për t’i shmangur mundësit e gabimeve- apo mund të jetë i pranueshëm për të ofruar produktin apo shërbimin që është 'mjaft i mirë'. Për shembull, në ndërtimtari, është me rëndësi që komponentët e përpunuara të përshtateten me njëra-tjetrën saktësisht kur ndërtohet një ndërtesë; cilësia në këtë kontekst ka të bëjë me bërjen e punëve në mënyrë të duhur. Megjithatë, për disenjimin e një shërbimi të ri, mund të ketë një numër prototipesh të cilat gradualisht përmirësohen me rritjen e kutpimit të kërkesës së konsumatorit-kjo ka të bëjë me arritjen e cilësië që i përshtatet qëllimit ku vërehet se përsosshmëria nuk mund të arrihet me një hap. Ky diskutim është në draft formën e saj dhe aktualisht përqendrohet në sistemet e menaxhimit të cilësisë. Në versionin e ardhshëm, aid op të përfshijë kontekst më të gjerë të menaxhimit të cilësisë.

Ekzistojnë shumë përkufizime për cilësinë, siç janë "përshtatshmëria për shfrytëzim", “përshtatshmëria për qëllim, “kënaqshmëira e kosnumatorit", “përshtatshmëria në kërkesa". Secila nga këto përfaqësojnë tregojnë një fytyrë të cilësisë dhe inkoporohen në përkufizimin ndërkombëtar që i jepet më poshtë:

"Totaliteti i vijave dhe karakteristikave të një produkti apo shërbimi që kanë aftësinë për t’i përmbushur nevojat e deklaruara apo të kutpuara." ISO8402 -1986.

Cilësia e shërbimit, prandaj, është cilësi e cila i përshtatet qëllimit të saj dhe e cila përmbush kërkesat e deklaruara dhe të kuptuara të kosnumatorit.

Nevojat e deklaruara janë ato të cilat përcaktohen në kërkesat e konsuamtorëve. Ato duhet të përfshinë një sërë kërkesash të plota, konsistente dhe të qarta, funksionale dhe jofunksionale që janë të domosdoshme për përmbushjen e nevojëssë konsumatorit. Kërkesat jofunksionale zakonisht përfshijnë karakteristikat e shërbimit si: disponueshmëira, besueshmëria, përshtatshmëria , mirëmbajtja, pasiguria, nivelet e mbështetjes dhe pengesat. Të gjitha kërkesat e shërbimit duhet të definohen qartë në aspektin e karakteristikave të vëzhgueshmë të cilat mund të vlerësohen nga konsuamtori. Këto zakonisht përfshihen në marrëveshjen e nivelit të shërbimit që negociohet ndërmjet kosnumatorit dhe ofruesit të shërbimit.