Treguesit/koeficientët e qarkullimit të aktivit/asetit

Masat afatshkurtra të likuidimit

Koeficienti i likuidimit mat aftësinë e kompanisë të përmbushë obligimet obligimet që paraqiten.Koeficienti i shpejtë eliminon inventarin ngaqë është në përgjithësi aktivi i fundit aktual i likuidimit. Duhet të konsideroni llogaritjen e këtij koeficienti pas fillimit të investimeve të tanishme në vlerën e tregut.

Koeficienti rrjedhës

Aktivi rrjedhës

Detyrimet rrjedhëse

Koeficienti i likuiditetit të shpejtë

 

Keshi + Ekuivalentët e keshit + investimet në efektet e tregtueshme+ faturat e papaguara

Detyrimet aktuale