Struktura organizative

Struktura organizative është mënyra në të cilën grupet e ndërlidhura të një organizate formohen. Nga këndvështrimi menaxherial, çështjet kryesore janë sigurimi i komunikimit të mirëfillt dhe koordinimi. Ekzistojnë katër struktura kryesore.

Ato radhiten nga hierearkitë e thjeshta përmes vijave tradicionale deri në rrjetet komplekse që varen nga sistemet kompjuterike dhe telekomunikimet. Menaxherët e burimeve njerëzore mund t’i inkurajojnë organizatat që të kenë strategji (për strukturat e tyre) të cilat kujdesen për efikasitetin dhe përkushtimin e të punësuarëve. Strukturat organizative mund të klasifikohen në disa lloje duke përfshirë strukturën funksionale, ndarëse formën dhe projektin.

 

Organizimi funksional

Disenji i hershëm organizativ i ndante ndërmarrjet në pjesë relativisht të thjeshta, duke i ndarë ato në aktivitete të definuara siç është prodhimi, marketingu apo personeli. Organizimi funksional është strukturë në të cilën autoriteti qëndron në drejtorët funksional; struktura ndahet ne grupe të departamentit. Kjo lehtë kuptohet me vija të qarta të urdhëresave, detyra të specifikuara dhe përgjegjësi. Punëtorët (stafi) mund të specializojnë në lëmi të veçanta të biznesit siç është prodhimi apo marketingu dhe t’i ndjekin shtigjet e definuara mirë të karrierës. Kjo gjithashtu vlen për specialistët e burimeve njerëzore të cilët zhvillojnë ekspertizë në lëmi specifike, siç janë marrdhëniet ndërmjet të punësurave apo shpërblimi i menaxhmentit.

 

 

Disa përparësi të strukturës funksionale    

·         Të thjeshta dhe të qarta; koordinimi nga ana e menaxhmentit të lartë

·         Zvogëlon mbikqyrjen e lartë

·         Ofron shtigje të karrierës qartësisht të shënuara për punësim dhe promovim 

·         Të punësuarit punojnë me kolegët e tyre të cilët kanë interese të ngjashme

 Disa mangësi të strukturës funksionale

·         Koordinimi i detyrave funksionale është i vështirë; pak shpërblim për bashkëpunim me grupet e tjera, meqë autoriteti është i ngarkuar me mbikqyrës funksional.

·         Ofron mundësi për drejtorë të ndryshëm të departamenteve që t’i bartin dështimet e kompanisë dhe të konsiderojnë ato si dështime të departamenteve të tjera.

Burimi:

http://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_structure

http://www.hrmguide.co.uk/hrm/chap4/ch4-links3.htm

http://www.mne.psu.edu/lamancusa/ConcEng/Chapter2/Mod2dia2.doc

http://www.uky.edu/~wallyf/structur.ppt

http://choo.fis.utoronto.ca/FIS/Courses/LIS1230/LIS1230sharma/od2.htm#later

http://www.leader-values.com/Content/detail.asp?ContentDetailID=958