Përparësitë dhe mangësitë

Përparësitë

 

· Kontakte të ngushta me konsumatorë

· Vazhdimi i inovacionit

· Vendet strategjike, specializim në treg te caktuar dhe të kufizuar – shpesh udhëheqës i tregut

· Të punësuarit të motivuar, të angazhuar dhe fleksibil

· Strukturë e rrafsht e biznesit, jo e formalizuar, ndërmarrësi apo menaxheri është në mes të aktiviteteve të kompanisë

· Fleksibilitet i lartë, reagim i shpejtë – aftësi për t’u adaptuar në situata të reja

· Perspektiva afatgjatë – pa vlera të aksionarëve

· Kulturë e veçantë e bashkëpunimit

· Stabiliteti

· Përqendrim rajonal

      Mangësitë

· Vështirësitë për të marrë kapital

· Nepotizmi

· Koncentrim në pronarin apo menaxherin, probleme në qoftë se humbet gjykimi i binzesit/largësia humbet

· Mospërparësia në matjen e shkallëve të ekonomisë

· H&ZH është i kufizuar për shkak të shpenzimeve

· Shpenzimet e larta të rregullimit

· Mungesa e burimeve

· Vështirësitë në punësimin e personelit të mirë