Pasqyra e të hyrave dhe shpenzimeve

 

Pasqyra e të hyrave dhe shpenzimeve, gjithashtu, quhet raporti i fitimit dhe humbjes. Ai tregon çfarë është rezultati i biznesit tuaj për një kohë të caktuar. Kjo pasqyrë përmban të gjitha shpenzimet e parashikuara, zakonisht të grupuara në kategori, siç janë shpenzimet e personelit, kostoja e mallërave dhe materialeve, tatimet, etj. si dhe të hyrat nga operimi, siç janë të hyrat nga shitja, të hyrat nga interesi, etj. Kjo pasqyrë mund të përfundojë me numra të ndryshëm të fitimit (fitimi operues, fitimi para tatimit, fitimi neto).

 

Grafiku në vijim ju tregon një pasqyrë të të hyrave dhe shprenzimeve:

Pasqyra e të hyrave dhe shpenizmeve

Shpenzimet

Të hyrat

Kostoja e mallërave dhe materialeve

Të ardhurat nga produktet apo shërbimet e shitura

Ndërtesa

Të hyrat nga kamata

Pajimet

Etj.

Personeli

 

Riparimi dhe mirëmbajtja

 

Sigurimi

 

Shpenzimet e tjera

 

Etj.

 

 

 

+ FITIMI

+ HUMBJA

Shpenzimet                                 =

Të hyrat

income-expenditure-statement.xls (13 KB)
Një shabllon i pasqyrës së të hyrave dhe shpenzimeve. Mund ta ndryshoni varësisht nga juaj