Identifikoni metodat e hulumtimit te tregut

Qëllimi i hulumtimit të tregut është të ndihmohen kompanitë që të marrin vendime më të mira rreth zhvillimit dhe marketingut të produkteve të reja. Hulumtimi i tregut paraqet zërin e konsumatorit në një kompani.

Në seksionet e ardhshme do të shkojmë më thellë në:

  • Identifikimin e llojeve dhe burimeve të informacionit
  • Përcaktimi dhe disenjimi i instrumentit hulumtues
  • Shkathtësitë intervistuese
  • Teknikat e pyetjeve